Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cấp cơ sở - Chi tiết giấy phép môi trường (Tốt cho doanh nghiệp)

môi trường

Ô nhiễm môi trường! thực trạng này đang diễn ra tại các địa phương ở mức độ phổ biến hơn bao giờ hết. Vấn đề quản lý và xử lý môi trường tại các cơ sở lại còn nhiều lúng túng, bất cập. XEM THÊM BỂ TÁCH DẦU MỚI CHO GARA

Nguyên nhân của diễn biến đó một mặt là công tác quản lý môi trường còn thiếu công cụ, phương pháp; Một mặt các tài liệu, công cụ kỹ thuật hướng dẫn thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường hạn chế, khó hiểu chưa dễ dàng áp dụng. 

Nhằm hỗ trợ và tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến và bổ sung các công cụ kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý cũng như bảo vệ môi trường tại cấp cơ sở “SỔ TAY QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CẤP CƠ SỞ” là tài liệu, là chỉ dẫn đáng để cho các đơn vị quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhận toàn bộ tài liệu file PDF tham khảo và sử dụng tại đây.

Qua tài liệu này, nhóm tư vấn Kỹ thuật Môi trường tại VINACEE Việt Nam tỏ rõ mong muốn được đồng hành cùng các đơn vị quản lý môi trường, đơn vị khoa học sự nghiệp, đặc biệt các chủ thể doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở cũng như trong sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của cộng đồng dựa trên nền tảng Luật BVMT 72/2020 QH14, nghị định số 08/2022/NĐ - CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT và các văn bản có liên quan.

 

Được đăng vào

Viết bình luận