RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO HƯỚNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 3568/QĐ-BTNMT về kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Bộ giai đoạn 2022-2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện mà Bộ TN&MT đề ra trong giai đoạn 2022-2025.

NGÀY 10 THÁNG 6/2024, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ ĐÃ CÓ CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ VIỆC YÊU CẦU KHẦN TRƯƠNG RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO HƯỚNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - FILE CÔNG VĂN ĐƯỢC GỬI KÈM THEO BÀI VIẾT NÀY.

Kế hoạch đặt ra phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa Bộ TN&MT với các cơ quan hành chính nhà nước khác, TTHC nội bộ trong Bộ TN&MT. Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa là các đơn vị trực thuộc Bộ và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa Bộ với các cơ quan hành chính nhà nước khác được quy định tại các văn bản do Bộ tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
Theo Kế hoạch, về thống kê, công bố, công khai, mục tiêu trước ngày 1/3/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa Bộ TN&MT với các cơ quan hành chính nhà nước khác được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Hệ xlnt 3d.jpg


Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa với TTHC nội bộ giữa Bộ TN&MT với các cơ quan hành chính nhà nước khác, mục tiêu trước ngày 1/12/024, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.
Trong đó, trước ngày 1/9/2023, lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành rà soát, báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa; Trước ngày 1/12/2023, các lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, hoàn thành rà soát, báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; Trước ngày 1/12/2024, các lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, hoàn thành rà soát, báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.
Đối với TTHC nội bộ trong Bộ TN&MT, mục tiêu trước ngày 1/12/2024, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, tước ngày 1/12/2023, các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành rà soát, báo cáo Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 1/12/2024, các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành rà soát, báo cáo Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Hồ sinh học tối ưu.jpg


Bộ TN&MT yêu cầu các lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ phải xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của đơn vị và của Bộ trong giai đoạn 2022 - 2025.
Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 trong quá trình thực hiện. Trong đó, tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và TTHC nội bộ trong Bộ thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. XEM THÊM TÀI LIỆU MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: ThS Nguyễn Hữu Tuyên (094.222.6986).

Được đăng vào

Viết bình luận